自拍视频白嫩大学生约会兼职,曰本A级毛片无卡免费视频VA,无码中文字幕人妻在线一区

 • <dd id="kcgq6"></dd>
 • <tbody id="kcgq6"><object id="kcgq6"></object></tbody>
 • Changzhou Fuyi Drying Equipment Co., Ltd.

  content: No. 212 Huaxing Road,Jintan Development Zone,Changzhou,Jiangsu,China
  zip: 213011
  ?i?n tho?i: 0086-519-80181222
  Fax: 0086-519-80181222
  ?i?n tho?i di ??ng: 0086-18706143009
  Skype:syhjtyz
  E-mail: fy@fuyigz.com; steven@fuyigranulation.com
  Liên h? khác 0086-18706143009
  Ng??i liên h?: STEVEN

  T?o h?t Máy & Nhà s?n xu?t máy s?y c?ng nghi?p ? Trung Qu?c

  Công ty TNHH Thi?t b? s?y Changzhou Fuyi là m?t doanh nghi?p chuyên nghi?p trong vi?c phát tri?n và s?n xu?t các lo?i máy t?o h?t, máy tái ch? h?t nh?a, máy nghi?n h?t, máy t?o h?t phân bón NPK, máy t?o h?t s?y khô, con l?n nén, máy liên h?p nén và t?o h?t, máy ?ùn con l?n ?ôi, máy ?óng bánh th?ch cao, máy ?óng bánh, máy t?o h?t carbon ?en, máy t?o h?t than chì, máy s?y công nghi?p s? d?ng flash. V?i vi?c ti?p thu công ngh? t?o h?t và s?y khô tiên ti?n trong và ngoài n??c, chúng tôi ?ã nâng cao công ngh? máy s?y ?èn flash quay và máy t?o h?t khô. Hi?n nay công ty chúng tôi ?ang n? l?c t?p trung vào s?n xu?t các s?n ph?m ?a d?ng v? ch?ng lo?i v?i các lo?i máy nh?: máy t?o h?t khô, máy s?y b?ng flash quay, túi xung l?c có h? tr? ch?c n?ng thu gom b?i, máy s?y phun, máy s?y vành ?ai, máy s?y công su?t l?n hi?u qu? cao, lò ??t ?a n?ng công su?t cao, lò ??t khí nóng lo?i ?ng than nung, ?ây c?ng là nh?ng s?n ph?m ch? l?c c?a chúng tôi và các công ngh? m?i c?a chúng tôi c?ng ?ã ???c áp d?ng r?ng rãi trong các quá trình x? lý t?o và s?y khô h?t trong các ch? ph?m hóa h?c, d??c ph?m, hóa ch?t nông nghi?p và công nghi?p th?c ph?m. V?i công ngh? tiên ti?n, quy trình h?p lý, hi?u su?t cao và d?ch v? hoàn h?o, nh?ng s?n ph?m c?a chúng tôi ???c ph? bi?n ??n v?i khách hàng trong và ngoài n??c. H?n n?a, khi thi?t k? các s?n ph?m này chúng tôi ?ã t?p trung chú ý h?n vào v?n ?? ti?t ki?m n?ng l??ng, b?o v? môi tr??ng, c?ng nh? gi?m t?i ?a c??ng ?? lao ??ng. Và nh? v?y, v?i vi?c ti?p c?n nh?ng công ngh? m?i ???c khám phá này ?ã giúp nâng cao hi?u qu? làm vi?c c?a khách hàng và góp ph?n gi?m chi phí c?a h?.

  Công ty TNHH Thi?t b? s?y Changzhou Fuyi t?a l?c t?i Khu công nghi?p Zencun thu?c th? tr?n Yaoguan v?i giao thông thu?n ti?n. D?a trên h? th?ng qu?n lý hi?u qu?, n?n t?ng v? công ngh? v?ng ch?c, thi?t b? s?n xu?t tiên ti?n, quy trình ki?m tra s?n ph?m hoàn h?o c?ng nh? tính chuyên nghi?p và nghiêm túc trong công vi?c, công ty c?a chúng tôi s? cung c?p cho khách hàng nh?ng s?n ph?m ?a d?ng v?i các d?ch v? chuyên nghi?p nh?t. Chính vì v?y, m?i ?? xu?t hay yêu c?u ??c bi?t c?a khách hàng s? góp ph?n xây d?ng k? ho?ch phát tri?n c?a công ty và m?i m?c tiêu ?ó s? là ??nh h??ng cho ch?t l??ng d?ch v? c?a chúng tôi. Chính sách v? ch?t l??ng ?? ra trong công ty chúng tôi ?ó là: ch?t l??ng và danh ti?ng th??ng hi?u s? luôn luôn là m?c tiêu su?t ??i c?a chúng tôi. Vì v?y, chúng tôi s? luôn luôn b?o ??m tôn tr?ng nh?ng cam k?t v? s? trung th?c, uy tín, ch?t l??ng và d?ch v? trong kinh doanh. Nh?ng s?n ph?m mà chúng tôi cung c?p cho khách hàng luôn là nh?ng s?n ph?m t?t nh?t, bên c?nh các d?ch v? ?a d?ng khác; L?i h?a c?a chúng tôi ??i v?i khách hàng là quan tr?ng h?n b?t c? ?i?u gì khác.

  自拍视频白嫩大学生约会兼职,曰本A级毛片无卡免费视频VA,无码中文字幕人妻在线一区